Privacy statement 

1. Algemeen

Dit privacyreglement beschrijft hoe Connecting Souls, eenmanszaak, handelend onder de naam Connecting Souls, Stephanie Goossens de privacy van de gebruiker van de website regelt en eerbiedigt en welke informatie over de gebruiker van de website wordt verzameld. Daarbij beschrijft dit huidige document tevens hoe Connecting Souls gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt. Dit is indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van Connecting Souls.

 

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement

Bij gebruik van de website van Connecting Souls, wordt deze privacy statement bij iedere gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de website betekend dat wordt ingestemd met het gebruik van huidige cookies en huidig privacy statement.

Connecting Souls verzoekt de gebruiker dit privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en indien deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

 

3. Aard bewaren van de informatie

Nu en in de toekomst verzamelt Connecting Souls informatie over de gebruikers van de website. Connecting Souls gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

 

  • U te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Het afhandelen van uw betaling.

  • Verzenden van een nieuwsbrief.

 
Ons privacy register is vastgelegd teneinde te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

4. Doel bewaren informatie

4.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Connecting Souls verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

 
Bewaarde informatie zoals gemeld in artikel 3 wordt gebruikt om inschrijvingen te voltooien.

 

4.2  Bewaren van uw gegevens

Connecting Souls bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 5 jaar.

 

5.     Veranderingen aan de Privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop de informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. Connecting Souls zal in dat geval de veranderingen in een herziene privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord zijn met de herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. Connecting Souls zal bezwaren respecteren en in acht nemen. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

 

6.     Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Indien de gebruiker de door Connecting Souls bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of indien de gebruiker vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de gebruiker dit te melden aan Connecting Souls via post of e-mail zoals vermeld bij artikel 9. Connecting Souls zorgt dan voor aanpassing of schrapping van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt indien het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

 

7.     Veiligheid

Connecting Souls gebruikt standaard technologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. Connecting Souls is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in artikel 3 genoemde informatie of tot toegang tot de website. Connecting Souls veranderen regelmatig hun wachtwoorden en werken alleen met een betrouwbare en veilige browser.

 

8.     Adres gebruiker website

Gebruikers zijn verplicht Connecting Souls op de hoogte te brengen van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens. Zolang Connecting Souls geen bericht van wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij Connecting Souls bekende gegevens aangenomen als juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico voor de gebruiker.

9.     Contact en identiteitsgegevens

Connecting Souls is bereikbaar via de volgende gegevens:

Connecting Souls

Eenmanszaak

Heuvel 22 a. 6027 PP  Soerendonk

0612759311

info@connecting-souls.nl

KVK 58828265

 

10.  Aanvullende informatie

10.1. Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de gebruiker kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www. autoriteitpersoonsgegevens.nl)

 

10.2. Indien Connecting Souls gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft Connecting Souls een verwerkingsovereenkomst met deze partij afgesloten.